Zastosowania programów kadrowo-płącowych

Gość:

1. WPROWADZENIE
Niniejszy poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy dotyczącej zarządzania
zasobami ludzkimi za pomocą komputerowego systemu kadrowo-płacowego.
Poradnik ten zawiera:
• wymagania wstępne, czyli wykaz niezbędnych umiejętności i wiedzy, które powinieneś
mieć opanowane, aby przystąpić do realizacji jednostki modułowej,
• cele kształcenia jednostki modułowej,
• materiał nauczania (rozdział 4), który umożliwia samodzielne przygotowanie się do
wykonania ćwiczeń i zaliczenia sprawdzianów. Wykorzystaj do poszerzenia wiedzy
wskazaną literaturę oraz inne źródła informacji. Obejmuje on również:
− pytania sprawdzające wiedzę potrzebną do wykonania ćwiczenia,
− ćwiczenia, do których dołączone są wskazówki ich wykonania oraz wykaz materiałów,
narzędzi i sprzętu potrzebnych do realizacji ćwiczenia,
− sprawdzian postępów, który zawiera zestaw pytań sprawdzających Twoje opanowanie
wiedzy i umiejętności z zakresu całego rozdziału. Wykonując sprawdzian postępów
powinieneś odpowiadać na pytanie „tak” lub „nie”, co oznacza, że opanowałeś materiał
albo nie,
• sprawdzian osiągnięć zawiera test wielokrotnego wyboru, w którym tylko jedna odpowiedź
jest prawidłowa. Do testu jest podana instrukcja jego wykonania oraz karta odpowiedzi.
Zaliczenie tego testu jest dowodem osiągnięcia umiejętności praktycznych określonych
w tej jednostce modułowej,
• wykaz literatury, z jakiej możesz skorzystać podczas nauki.
Jeżeli masz trudności ze zrozumieniem tematu lub ćwiczenia, to poproś nauczyciela lub
instruktora o wyjaśnienie i ewentualne sprawdzenie, czy dobrze wykonujesz daną czynność.
Program kadrowo-płacowy służy do gromadzenia i przechowywania informacji
o pracownikach z uwzględnieniem ich historii przebiegu zatrudnienia oraz systemu
wynagrodzeń. Struktura programu ułatwia proces planowania i zarządzanie systemem kadrowopłacowym
małych firm oraz średniej wielkości, o bardziej rozbudowanej strukturze
organizacyjnej. W programie przechowywana jest pełna informacja o płacach, co pozwala na
wyszukiwanie odpowiednich danych statystycznych i pomaga przy podejmowaniu decyzji.
Komputerowy program kadrowo-płacowy, wspomaga zarządzanie płacami w firmie.
Przyspiesza comiesięczne i coroczne rozliczenia, generując listy płac oraz wszystkie potrzebne
zestawienia, sprawozdania i deklaracje. Uwzględnia różne sposoby wynagradzania. Zapewnia
tajność informacji o płacach w firmie.
Jednostka modułowa może być realizowana w różnych miesiącach roku kalendarzowego.
Program jednak nie pozwala na wcześniejszą realizację zaplanowanych zdarzeń, czyli przed
upływem konkretnej daty systemowej. W takiej sytuacji mógłby pojawić się problem
z wykonaniem niektórych ćwiczeń. Nie zalecana jest jakakolwiek zmiana daty systemowej
(nawet do nauki programu). W związku z tym można przyjąć daty zaproponowane
w ćwiczeniach, można też bardziej zbliżyć się do bieżącej daty, zmieniając je w ćwiczeniach
w odpowiedni sposób, a mianowicie: jeżeli rozpoczniesz naukę np. we wrześniu, to możesz
sobie przyjąć jako okres wykonywania ćwiczeń, pierwsze półrocze bieżącego roku, ale jeżeli
rozpoczniesz naukę w miesiącu z pierwszego półrocza, np. w styczniu, to do ćwiczeń
powinieneś wybrać okres drugiego półrocza poprzedniego roku.
Bezpieczeństwo i higiena pracy
W czasie pobytu w pracowni musisz przestrzegać regulaminów, przepisów bhp i higieny
pracy oraz instrukcji przeciwpożarowych, wynikających z rodzaju wykonywanych prac.
Przepisy te poznasz podczas trwania nauki.

Dodaj komentarz


Powiązane pytania